Chuyển tới nội dung

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học trực tuyến bổ sung các học phần giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

14.09.2021

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác