Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu học trực tuyến bổ sung các học phần giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thay thời khóa biểu ban hành ngày 9/8/2021)

06.10.2021

THÔNG BÁO VỀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN QUỐC PHÒNG AN NINH THUỘC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 10 và sinh viên học lại

(THỜI KHOÁ BIỂU NÀY THAY THẾ CHO THỜI KHOÁ BIỂU ĐƯỢC BAN HÀNH THEO SỐ 3240/TBTKB - TĐHHN NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác