Chuyển tới nội dung

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học

28.05.2020

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 3625/QĐ-TĐHHN ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ; Căn cứ Quyết định số 3620/QĐ-TĐHHN ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-TĐHHN ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Cấp bằng cử nhân và yêu cầu đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3/6 đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học theo Nghị định 99/2019/NĐ-CP;

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quyết định: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội". Quyết định này thế Quyết định số 3620/QĐ-TĐHHN ngày 14 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

"Quyết định và Quy định thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội" chi tiết trong file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác