Chuyển tới nội dung

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

24.06.2020

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn Quy định về đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1580/QĐ-TĐHHN ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định tổ chức xét tuyển, thi tuyển sinh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Quyết định về việc phê duyệt Danh sách 63 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

(Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại phụ lục kèm theo).


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác