Chuyển tới nội dung

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội điều chỉnh tiến độ đào tạo năm học 2019 - 2020 hệ đại học chính quy khóa 6,7,8,9

25.05.2020

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 986; 987; 988/QĐ-TĐHHN ngày 26 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành chương trình đào tạo các ngành Kế toán, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quyết định số 2280; 2281; 2282; 2283; 2284; 2285; 2286; 2887; 2288; 2289 /QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành chương trình đào tạo các ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Khí tượng và Khí hậu học, Thủy văn học, Công nghệ thông tin, Luật, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý tài nguyên nước, Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-TĐHHN ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành Tiến độ, Kế hoạch đào tạo, Khối lượng giảng dạy năm học 2019-2020 hệ Đại học chính quy, Liên thông đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2019 – 2020 Hệ đại học chính quy khóa 6,7,8,9 (Điều chỉnh) (có bản chi tiết kèm theo). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác