Trang chủ trường  |    Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2014   
  • Chào mừng bạn đến với website Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Diễn đàn   |   Thư viện   |   Sơ đồ website   |   Liên hệ     
Previous
  • Giờ trái đất 2014

  • Hưởng ứng ngày nước thế giới 2014

  • Chào mừng bạn đến với website Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

    Mô hình Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Next
KHOA VÀ BỘ MÔN
Khoa Lý luận chính trị
Khoa Khí tượng, Thủy văn
Khoa Trắc địa - Bản đồ
Khoa Quản lý đất đai
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Khoa Địa chất
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
Khoa Môi trường
Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
Bộ môn Khoa học biển
Bộ môn ngoại ngữ
Khoa Tài nguyên nước
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng CBCC
Trung tâm Hợp tác đào tạo
 
Sinh Viên Học bổng
Khen thưởng, học bổng và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2011 - 2012

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN

VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

 

Số:  962  /QĐ-TĐHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                    Hà Nội, ngày  16  tháng  5  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng, cấp học bổng và TCXH cho HSSV

Học kỳ I năm học 2011 – 2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-BTNMT, ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ”ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội”;

          Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ”Ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập;

          Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-TĐHHN, ngày 07 tháng 03 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ”Ban hành Quy định khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên”;

          Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng Học bổng, Trợ cấp Xã hội HSSV Nhà trường họp ngày 11/05/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng, cấp học bổng và trợ cấp xã hội cho HSSV học kỳ I năm học 2011 – 2012 (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Mức học bổng cho cá nhân với các danh hiệu căn cứ quyết định số 719/QĐ-TĐHHN, ngày 11/04/2012.

          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng KHTC, Trưởng phòng CTHSSV, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa và HSSV có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Website Nhà trường);

- Lưu: VT, CTHSSV (2).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Khiên

 Tệp đính kèm:
KHEN_THUONG_HOC_BONG_TRO_CAP_XA_HOI.xls
Ngày 16/05/2012
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
Tin đáng chú ý
Khen thưởng, học bổng và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2011 - 2012
 Liên kết website
Trang chủ  |   Diễn đàn  |   Thư viện  |   Website liên kết  |   Sơ đồ website  |   Liên hệ Online : 58 / 4 3 1 9 0 9 1 0

0